دخترانه مینویسم مردانه بخوان

❞ حرف هایم غیرعادی نوشته میشود ❝

آدمایی که ازشون بیزارم

اولین گروه :

از آدمایی که کَنه و چسب و وِل نکن هستن خیلی بدم میاد خیلی http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_mad.gif