دُختَری می نـِویسَد ...

خاص نـِوشتـَن های ِ زَهـــــرا 😇

🌸️ آدمایی که ازشون بیزارم

اولین گروه :

از آدمایی که کَنه و چسب و وِل نکن هستن خیلی بدم میاد خیلی http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_mad.gif

برای همه ما
همه روزها فراموش می شوند
به جز همان یک روز
که نشانی آن را
به هیچکس نگفته ایم


لینک وبلاگم برای بلگفایی ها :
yon.ir/ziz4k
❤ دِسکتاپ ❤
📚 خاک خورده هام 📚